Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő:

Adatkezelő megnevezése: MEDVEKOMA Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: MEDVEKOMA Kft.
Székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 70. 3. em. 50.
Képviselő elérhetősége:
Adószám: 23746349-2-42
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-976321 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Honlap: www.frigyart.hu
E-mail és Ügyfélszolgálat: medvekoma2012@gmail.com
Tárhelyszolgáltató neve, székhelye: WebStarter Magyarország Kft. 1015 Budapest, Donáti u. 38/A. Fszt.
Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: medvekoma2012@gmail.com

Adatkezelés célja, módja és a kezelt adatok köre:

A MEDVEKOMA Kft. (továbbiakban: MEDVEKOMA, szolgáltató vagy adatkezelő) számára kiemelt fontosságú cél a www.frigyart.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók, ügyfelek információs önrendelkezési jogának biztosítása.

Amikor látogatóink a www.frigyart.hu oldalain tartózkodnak, úgy használhatják az oldalt, hogy nem kell felfedniük saját kilétüket, és nem kell bármilyen személyes jellegű adatot megadniuk.

A látogatók által megadott, és a MEDVEKOMA Kft. által kezelt adatok köre:

 • név,
 • személyi igazolvány szám,
 • lakcím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,

A MEDVEKOMA elkötelezi magát a látogatók, ügyfelek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A MEDVEKOMA az ügyfelei személyes adatait bizalmasan, az velük kötött szerződések teljesítése céljából, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

Az e-mail címeket, - ellenkező kérés hiányában - címjegyzékbe tesszük és azokat 5 évig megőrizzük, illetve az ügyfél kérelmére töröljük.

Az adatokat harmadik személynek, más adatfeldolgozónak nem adjuk át. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az MEDVEKOMA - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Személyes adatokat tartalmazó szerződések, számlák, számviteli bizonylatok a könyvviteli szolgáltatást végző megbízottunk (könyvelő) számára válnak hozzáférhetővé, aki jogszabályi felhatalmazás alapján kezel - számviteli jogszabályokban foglalt kötelezettségek végrehajtása céljából – adatokat titoktartási kötelezettség mellett.

Adatbiztonság:

A MEDVEKOMA gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint kialakítja azokat a belső ügyviteli szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Csak az ügyfeleinkkel megkötött vállalkozási szerződésben szereplő adatokat kezeljük. A MEDVEKOMA a személyes adatokat pontosan és naprakészen kezeli, és feltétlenül törekszik a pontatlan adatok helyesbítésére és törlésére. A MEDVEKOMA minden csatornán keresztül igyekszik felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy adatai változása esetén kérje annak kijavítását vagy helyesbítését

Az Ön jogai:

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelemmel összefüggő jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.
 • Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.
 • A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a MEDVEKOMA indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.
 • A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben
  • A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
  • Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
  • Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
  • ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.

A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.

A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról a MEDVEKOMA előzetesen tájékoztatja majd.

Jogorvoslati lehetőség, panasztétel:

MEDVEKOMA mint szolgáltató:

Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatban érdeklődik, kérem írjon: medvekoma2012@gmail.com e-mail címre.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:http://www.naih.hu

Bírósági jogérvényesítés:

Az adatkezelő köteles bizonyítani, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Vonatkozó jogszabályok:

A jelen Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Egyebek:

A MEDVEKOMA, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit a honlapon keresztül.

A MEDVEKOMA, a látogatók, ügyfelek kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A MEDVEKOMA vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.frigyart.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.

A jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

Budapest, 2018. május 25.
MEDVEKOMA Kft.