Jogi nyilatkozat

MEDVEKOMA Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság

Tel.: +36-30-900-7317
Adószám: 23746349-2-42
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-976321, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
központi e-mail: medvekoma2012@gmail.com

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ, WEBLAP KARBANTARTÁS ÉS FEJLESZTÉS:

WebStarter Magyarország Kft.
1015 Budapest Donáti u. 38/A. utca Fszt.
Tel.: +36 20 555 7777

A http://www.frigyart.hu weblap jogi közleménye

I. Hatálya:

A www.frigyart.hu weboldal a MEDVEKOMA Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 70. 3. em. 50.) Cégjegyzékszám: Cg.01-09-976321, Adószám: 23746349-2-42), a továbbiakban: " MEDVEKOMA Kft." a www.frigyart.hu internetes oldal (továbbiakban: "Weblap") tulajdonosa és üzemeltetője.)

II. A Felhasználó:

A Weblap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, (interneten böngészők, vagy akár a vásárlók, megrendelők) (együttesen: "Felhasználó", "Felhasználók") elfogadják a jelen dokumentumban, mint „Szolgáltatási Feltételek”-ben foglaltakat.

A Weblapra történő belépéssel, illetve a Weblapon történő böngészéssel a Felhasználó elismeri, hogy a jelen dokumentumot megismerte, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

III. A Weblap:

Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik a MEDVEKOMA Kft. javára üzemeltetett Weblap. A Weblapon található információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A MEDVEKOMA Kft. azonban személyes adatok megadásához kötheti a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a MEDVEKOMA Kft. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

Weblap használati feltételei:

A Felhasználók a Weblapot kizárólag saját felelősségükre használhatják az alábbi feltételek betartásával:

 • Bárki használhat a Weblapra, mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételekben meghatározottakat.
 • Tilos a MEDVEKOMA Kft.-vel való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
 • Tilos a Weblappal összefüggésben valótlan információ közzététele, különösen a MEDVEKOMA Kft. szolgáltatásaival kapcsolatban.

A Weblap tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog:

A MEDVEKOMA Kft. Weblapjának arculata, tartalma, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: "Tartalom") eredeti, egyéni jellege következtében szerzői jogvédelem alá tartozik.

A szerzői jogokkal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a MEDVEKOMA Kft. kizárólagosan jogosult. A szerzői jogok jogosultja a MEDVEKOMA Kft., ezért minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére kizárólag a MEDVEKOMA Kft. jogosult.

A MEDVEKOMA Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni.

A MEDVEKOMA Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weblap, vagy annak részei kivonatait saját számítógépükön, vagy más elektronikus eszközükön tárolják, vagy a tartalmat kinyomtassák.

A MEDVEKOMA Kft. a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

IV. A MEDVEKOMA Kft. felelőssége

A MEDVEKOMA Kft., a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, figyelemmel arra, hogy azon a MEDVEKOMA Kft.-től független változtatás is történhet, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében,

A Felhasználók a Weblapot kizárólag saját felelősségükre használják. A MEDVEKOMA Kft. nem felel azokért az esetleg gondatlanságból bekövetkezett kár(ok)ért, amely a Weblap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a MEDVEKOMA Kft. nem felelős a Weblap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, ide értve különösen: a vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

V. A Weblap adatbiztonsága:

Felhasználók nem kísérelhetik meg megsérteni, nem sérthetik meg, illetve a Weblap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

 • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weblapon, a Weblap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése"", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);
 • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

VI. Személyes adatok kezelése

A MEDVEKOMA Kft. a Weblap működtetése, illetve a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös az alábbiakra:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."),
 • az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során alkalmazandó 1998. évi VI. törvény,
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht."), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv.")rendelkezéseire,
 • illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.
 • A MEDVEKOMA Kft. betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Rendeletet. (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy "GDPR")

Felhasználó tájékoztatása:

A MEDVEKOMA Kft. a jelen Szolgáltatási Feltételekkel részletesen és egyértelműen tájékoztatja a Felhasználókat a Weblap, illetve a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tényekről, így többek között az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatfajtákról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy az adatkezelés kötelező vagy hozzájáruláson alapul. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatala is.

VII. Weblap használatával kapcsolatos rendelkezések:

A MEDVEKOMA Kft. szerverei a Weblap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat a MEDVEKOMA Kft. kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Weblapon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

MEDVEKOMA Kft. jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

A szolgáltatási feltételek módosítása:

A MEDVEKOMA Kft. bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltatási feltételek módosításait elfogadni nem kívánja, úgy a szolgáltatás igénybevételét meg kell szakítania.

Kelt, Budapest, 2018. május 25.